Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.mandaland.sk


Čl. I. Úvodné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky (v ďalšom len „VOP“) sa vzťahujú na nákup v internetovom
  obchode www.mandaland.sk. Tieto VOP upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim a sú
  neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenou medzi predávajúcim a kupujúcim.
 2. Pod pojmom predávajúci sa rozumie AUTOCENTRUM LM s.r.o. , Krosnianska 693/9 , 040
  22 Košice, IČO: 46968857, DIČ: 2023677260, IČ DPH : SK2023677260 , Okresný súd Košice
  I. oddiel. Sro, Vložka č. 31451/V, ako prevádzkovateľom internetového obchodu www.
  mandaland.sk (v ďalšom len „predávajúci“).
 3. Pod pojmom kupujúci sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo
  využíva služby internetového obchodu ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 4. Pod pojmom spotrebiteľ sa v zmysle §2a zákona č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov – o
  ochrane spotrebiteľa (v ďalšom len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) rozumie fyzická osoba, ktorá
  pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu podnikateľskej činnosti,
  zamestnania alebo povolania.
 5. Pod pojmom podnikateľ sa v zmysle §2ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
  – Obchodný zákonník (v ďalšom len „obchodný zákonník“) rozumie: osoba zapísaná v
  obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá
  podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov.
 6. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom neupravené v týchto VOP sa riadia
  ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov – Občiansky zákonník (v
  ďalšom len „občiansky zákonník“) a zákonom o ochrane spotrebiteľa a inými všeobecne
  záväznými právnymi predpismi.
 7. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom neupravené v týchto VOP sa riadia
  príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi
  predpismi.
 8. Tovarom sa na účely tejto zmluvy rozumejú produkty nachádzajúce sa v ponuke internetového
  obchodu www.mandaland.sk .
 9. Popisy a fotografie tovarových položiek na www.mandaland.sk sú chránené autorským právom.
  Ich ďalšie použitie je možné len s písomným súhlasom predávajúceho.
  Čl. II. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
 10. Kupujúci si môže objednať tovar nachádzajúci sa v ponuke internetového obchodu
  www.mandaland.sk, a to správnym vyplnením objednávky v internetovom obchode alebo
  zaslaním objednávky formou e-mailu na info@mandaland.sk.
 11. Za samotné uzatvorenie kúpnej zmluvy sa považuje naplnenie nasledovného procesu: odoslanie
  objednávky zo strany kupujúceho, následné automatické alebo manuálne potvrdenie objednávky
  zo strany predávajúceho. Pokiaľ nepríde kópia objednávky na zadanú e-mailovou adresu, v
  najbližšom možnom termíne nás kontaktujte.
 12. Uzatvorením kúpnej zmluvy zákazník potvrdzuje jej záväznosť a vyjadruje súhlas s obchodnými
  podmienkami dodávateľa a reklamačným poriadkom.
 13. Kúpna zmluva vzniká odoslaním potvrdenia objednávky predávajúceho kupujúcemu.
 14. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru a zaplatením kúpnej ceny.
 15. Predávajúci má právo odmietnuť riadne vybavenie objednávky, v prípade, že kupujúci opakovane
  nesplní svoj záväzok tovar odobrať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.
 16. Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožným, a ak sa
  nedohodne s kupujúcim na novom plnení.
 17. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň celkovú kúpnu cenu s DPH, vrátane
  nákladov za poštovné. O takto vyúčtovanej konečnej cene je kupujúci vyrozumený pri vyplňovaní
  objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.
 18. Objednávka personalizovaná, zhotovená na mieru podľa požiadaviek kupujúceho bude
  vybavovaná po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho.

Čl. III. Kúpna cena tovaru

 1. Ceny tovaru sú na internetovom obchode aktuálne a platné v čase odoslania objednávky tovaru,
  uvádzané sú vrátane dani z pridanej hodnoty (DPH) v zákonnej výške. Predávajúci si vyhradzuje
  právo zmeny cien.
 2. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.
 3. Zvýhodnené ceny sú označené na internetovom obchode prevádzkovateľa symbolom „akcia“ a sú
  platné do vypredania zásob a/alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.
 4. Dokladom o predaji tovaru je faktúra, ktorá je súčasťou každej zásielky, a ktorá slúži ako dodací
  list.
  Čl. IV. Platobné podmienky
 5. Kupujúci uhradí kúpnu cenu podľa čl. II. ods. 1. v EUR, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou
  ustanovené inak, niektorým z nasledujúcich spôsobov:
  1.Prevodom pred prevzatím tovaru:

• Bankovým prevodom /vkladom na účet predávajúceho. Pri platbe bankovým
prevodom kupujúci po prijatí potrebných údajov prostredníctvom elektronickej
pošty, prevedie kúpnu cenu za objednaný tovar na účet predávajúceho uvedený na
daňovom doklade.

 1. Dobierkou pri prevzatí tovaru:
  • platba kartou alebo hotovosťou kuriérovi pri prevzatí tovaru
 2. Hotovosťou pri osobnom prevzatí tovaru

• platba hotovosťou pri vyzdvihnutí tovaru na odbernom mieste

 1. Cena poštovného je 4,5 € .Cena dobierky je 1 € .Do ostatných krajín je poštovné paušál 20 €.
  Pri objednávke nad 99 € s DPH je poštovne zdarma.

Čl. V. Dodacie podmienky

 1. Predávajúci sa zaväzuje tovar objednaný kupujúcim doručiť na dodaciu adresu uvedenú v
  objednávke kupujúceho ,alebo pripraviť k vyzdvihnutiu na odbernom mieste.
 2. Tovar nachádzajúci sa na sklade predávajúci doručí kupujúcemu do 7 pracovných dní odo dňa
  doručenia objednávky.
 3. Doba dodania pri tovare/ obrazoch , ktoré sa zhotovujú špeciálne podľa požiadaviek je
 • 30 dní odo dňa doručenia objednávky , pri rozmeroch do 60x60cm
 • 40 dní odo dňa doručenia objednávky , pri rozmeroch od 80x80cm
  4.
 1. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke. V prípade, že zo
  strany predávajúceho dôjde k omeškaniu dodania tovaru, predávajúci je oprávnený jednostranne
  predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, o čom predávajúci bez zbytočného odkladu upovedomí
  kupujúceho.
 2. Ak nedôjde k prevzatiu tovaru kupujúcim na mieste určenom v objednávke a z uvedeného dôvodu
  bude potrebné dodanie tovaru opakovať, kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu nahradiť škodu vo
  výške účelne vynaložených nákladov, ktorá mu vznikla z dôvodu opakovaného dodania tovaru

kupujúcemu.

 1. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie tovaru alebo stratu zásielky
  spôsobenú prepravcom, takisto nenesie zodpovednosť za poškodenie zavinené doručovateľom.
  Viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka) nepreberajte!

Čl. VI. Odstúpenie od zmluvy

 1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim ako spotrebiteľom je upravené v zákone č. 102/2014 Z.Z. v
  znení neskorších predpisov – o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb
  na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
  predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy podľa občianskeho zákonníka bez uvedenia
  dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od
  zmluvy . Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku.
 3. UPOZORNENIE ! Možnosť vrátenia tovaru bez udania dôvodu sa nevzťahuje na tovar
  zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa a tovar vyrobený na mieru. V obchode
  www.mandaland.sk je tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek : mandala osobná,
  partnerská, rodinná, firemná.
 4. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho spotrebiteľa sa predávajúci zaväzuje bez
  zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od
  zmluvy kupujúcim spotrebiteľom vrátiť kupujúcemu spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od
  kupujúceho spotrebiteľa prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane
  nákladov na dopravu, dodanie a poštovné. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby
  podľa predchádzajúceho odseku pred tým, ako mu je tovar späť doručený, alebo kým spotrebiteľ
  nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
 5. Ak spotrebiteľovi dodaný tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, a
  napriek tomu spotrebiteľ bez uvedenia dôvodu odstúpil od zmluvy, je spotrebiteľ v prípade vzniku
  škody na vrátenom tovare z titulu odstúpenia, v zmysle §420 ods. 1 občianskeho zákonníka
  povinný predávajúcemu túto škodu nahradiť. Kupujúci súhlasí s tým, aby takto vzniknutá a
  preukázateľne vyčíslená škoda bola predávajúcim jednostranne započítaná voči jeho nároku na
  vrátenie kúpnej ceny.
 6. Ak predávajúci nesplní záväzok dodať tovar v zmysle objednávky kupujúceho, z dôvodu, že tovar
  nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho spotrebiteľa a do 14 dní mu
  vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok za tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú
  na náhradnom plnení.
 7. V prípade, že predávajúci spolu s objednaným tovarom dodá kupujúcemu aj vecné dary, kupujúci
  berie na vedomie, že darovacia zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim sa viaže na
  túto kúpnu zmluvu. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy v zmysle §7 zákona č.
  102/2014 Z.Z. v znení neskorších predpisov , darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je
  povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i poskytnuté vecné dary.
 8. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanoveniami
  obchodného zákonníka. Tovar nemožno vracať v prípade, že kupujúcim je firma (podnikateľ,
  právnická osoba), alebo kúpna zmluva sa riadi podľa Obch. zák.

Čl. VII. Záručná doba a reklamácia

 1. Kupujúci môže reklamovať iba tovar zakúpený prostredníctvom elektronického obchodu
  www.mandaland.sk. Záručná doba je 24 mesiacov. Ako záručný list slúži vydaný doklad o kúpe.
 2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne
  odstránenie; predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť .
 3. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len
  súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na
  cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 4. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s vadným tovarom zabaleným v obale
  vyhovujúcom na prepravu zaslať na fakturačnú adresu predávajúceho kópiu dokladu o kúpe, ako i
  žiadosť o reklamáciu s opisom vady alebo reklamačný formulár nachádzajúci sa na internetovej
  stránke predávajúceho.
 5. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa kupujúcim
  neuplatnia v záručnej dobe.
 6. Predávajúci sa zaväzuje určiť spôsob vybavenia reklamácie najneskôr však do 30 dní odo dňa
  prevzatia reklamovaného tovaru. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo
  od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
  Čl. VIII. Ochrana osobných údajov
 7. Informácie o kupujúcich sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. v znení
  neskorších predpisov o ochrane osobných údajov. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy, ktorej
  neoddeliteľnou súčasťou sú tieto VOP, súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných
  údajov v databáze prevádzkovateľa internetového obchodu, a to až do doby doručenia písomného
  vyjadrenia nesúhlasu so spracovaním osobných údajov doručeného do sídla prevádzkovateľa alebo
  na e-mail info@mandaland.sk.
 8. Ďalšie Informácie o spracovávaní a ochrane osobných údajov nájdete v časti ochrana osobných
  údajov GDPR.

Čl. IX. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového
  obchodu v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bez výhrady prijíma.
 2. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu, či doplnenie
  týchto obchodných podmienok.
 3. V prípade, ak má kupujúci pocit, že jeho spotrebiteľské práva boli porušené, má v zmysle zákona
  č. 391/2015 Z. z o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo obrátiť sa za účelom
  vyriešenia sporu na subjekt alternatívneho riešenia sporov.
  Orgán alternatívneho riešenia sporov:
  Inšpektorát SOI pre Košický kraj
  Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
  Odbor výkonu dozoru
  tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
 4. Produkty prezentované na www.mandaland.sk sa nepovažujú za zdravotnú pomôcku.
 5. Popisy produktov na www.mandaland.sk neprezentujú záruku na dosiahnutie opísaných cieľov.
  Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za splnenie cieľov kupujúceho. Všetky mandaly sa
  považujú za dekoračný predmet.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.03.2021.